Vážení zákazníci, v Den české státnosti, tedy 28.9.2022, budou naše kamenné prodejny v Brně i v Praze uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Fotosoutěž "Naše výrobky u vás doma"

12. 10. 2015

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Naše výrobky u vás doma - soutěž na Facebooku (dále také jako „statut“)

Smyslem tohoto statutu je úplná úprava pravidel fotosoutěže „Naše výrobky u vás doma“ probíhající na sociální síti Facebook (dále jen „soutěž“), tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže. Tento statut může být kdykoli pozměněn pouze formou písemných dodatků či aktualizací odsouhlasených pořadatelem soutěže, a to s účinností od okamžiku zveřejnění jeho změny na www.bytove-parfemy.cz

1 POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je ARIA PURA, s.r.o. se sídlem Josefská 1, 602 00 Brno, IČ:25598651, DIČ:CZ25598651 (dále jen „pořadatel“). Technické zabezpečení soutěže zajišťuje rovněž pořadatel.

2 DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na sociální síti Facebook v době od 12.10. 2015 00:00:01 hod. do 20. 12. 2015 24:00:00 hod. včetně (dále také jako „doba trvání soutěže“). Tato pravidla jsou platná pro území České republiky. Dotazy tykající se pravidel uvádějte do přímé zprávy na facebookové stránce Bytových parfémů.

Soutěž je rozdělena časově do 10 soutěžních týdnů:

12.10.00:00:01 - 18.10.2015 24:00:00

19.10.00:00:01 – 25.10.2015 24:00:00

26.10.00:00:01 – 1.11.2015 24:00:00

2.11.00:00:01 – 8.11.2015 24:00:00

9.11.00:00:01 – 15.11.2015 24:00:00

16.11.00:00:01 – 22.11.2015 24:00:00

23.11.00:00:01 – 29.11.2015 24:00:00

30.11.00:00:01 – 6.12.2015 24:00:00

7.12.00:00:01 – 13.12.2015 24:00:00

14.12.00:00:01 – 20.12.2015 24:00:00

3 VÝHRY V SOUTĚŽI, SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE

3.1 Výhry v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže pro získání výher.

3.2 Výhrami v soutěži jsou (v členění dle kategorií): (a) týdenní výhra: Každý soutěžní týden jeden výherce získá svíčku POPUP z diamantové kolekce v hodnotě 700,- Kč. Celkový počet týdenních výher dohromady pro ČR je 10 ks. (b) hlavní výhra: Odměněni budou první 3 nejkreativnější soutěžní fotografie. Vítěz získá designový aroma difuzér Culti v hodnotě 1792 Kč. Celkový počet pro ČR 1 kus. Druhý v pořadí získá velkou svíčku z diamantové kolekce POPUP v hodnotě 1372 Kč. Celkový počet pro ČR 1 kus. Třetí v pořadí získá porcelánový difuzér Chando v hodnotě 699 Kč. Celkový počet pro ČR 1 kus.

3.3  Výherce bude organizátorem kontaktován na sociální síti Facebook a to nejpozději do 5 dnů od skončení příslušné části soutěže (soutěžního týdne). (viz rovněž bod 5.1 níže).

3.4  Každý soutěžící může zaslat do soutěže neomezený počet fotografií, může však získat v rámci celé soutěže pouze jednu týdenní a jednu hlavní výhru. Nárok na výhru soutěžící získá splněním podmínek určených těmito pravidly a potvrzením o akceptaci výhry zaslané z profilu sítě Facebook dle bodu 5.1 pravidel.

3.5  Soutěžící přihlášením na sociální síti Facebook a následnou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s úplnými pravidly soutěže, jakož i potvrzuje a nese plnou odpovědnost za to, že je autorem soutěžní fotografie a že osoby, které budou případně na fotografiích zachyceny, udělily souhlas s jejich zveřejněním. V případě soutěžícího mladšího 18 let nese odpovědnost za prokázání uděleného souhlasu se zveřejněním podoby třetích osob zákonný zástupce nezletilého soutěžícího.

3.6  Fotografiemi zařazenými do soutěže (dále také jako „soutěžní fotografie“) se rozumějí: Fotografie pořízené s výrobky společnosti ARIA PURA, které budou umístěny na facebookový soutěžní profil pod soutěžní týdenní post v němž soutěží a musí obsahovat hashtag #ariapuraprague.  

3.7  Soutěžící bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění soutěžícího disponovat fotografií či právy k nim (např. právy osob zachycených na fotografiích). Zasláním fotografie uděluje účastník pořadateli právo bezúplatně a časově, místně i množstevně neomezeně disponovat s fotografií, a to jakýmkoliv způsobem užití (včetně jejich úprav), zejména právo užít soutěžní fotografie k marketingovým účelům společnosti ARIA PURA (propagaci služeb a výrobků pořadatele) a jejich následnému šíření na sociálních sítích či vystavení na www.bytove-parfemy.cz. V případě, že dojde soutěžícím ke zneužití fotografie třetí osoby, tedy například pokud soutěžící zařadí do soutěže fotografii, k níž nemá autorská práva nebo souhlas zobrazené osoby, může se toto jednání stát předmětem řízení ze strany soudních či správních orgánů. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito pravidly. Každý soutěžící je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto bodu pravidel, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

4 ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1  Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jako "soutěžící" nebo „účastník“), když v případě účasti osoby mladší 18let je účast možná jen s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce jak s pravidly této soutěže, tak s užitím osobních údajů nezletilého účastníka a se zasíláním obchodních sdělení. V případě výhry osoby mladší 18 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce i s převzetím výhry.

4.2  Každá soutěžní fotografie musí ve statusu obsahovat #ariapuraprague a musí být nahrána pod soutěžní status konkrétního soutěžního týdne v němž soutěží. Fotografie nahrané mimo soutěžní post nebudou zařazeny do soutěže. Každý výherce konkrétního týdne bude zároveň zařazen do soutěže o hlavní výhru. Fotografie bez přidaného hashtagu # nebude zařazena do soutěže.

4.3 Zasláním, resp. nahráním fotografie na Facebook soutěžící akceptuje tato úplná pravidla a podmínky soutěže, potvrzuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

4.4  Vítězné soutěžní fotografie jsou ty, které v daném soutěžním týdnu vybere odborná porota jako nejkreativnější. Jejich autoři, resp. soutěžící, kteří tyto soutěžní fotografie do soutěže zaslali, získají týdenní výhru. Hodnoceny budou společně všechny do soutěže řádně zaslané fotografie v České republice. Tři nejkreativnější fotografie za celou dobu trvání soutěže (viz. čl. 3.2. bod (ii) pravidel) pak vybere tříčlenná odborná porota. Tříčlenná odborná porota bude složena ze zástupců pořadatele soutěže. Hlavní výhru tak získá autor fotografie, která bude vyhodnocena odbornou porotou jako nejkreativnější. Počet hlavní výhry pro ČR je 1.

4.5. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a organizátorovi, či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla soutěže v tomto statutu uvedená poruší či nebudou hrát fair play. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel soutěže.

4.6. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoliv případnou technickou poruchu na straně sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za nenahrání nebo pozdní nahrání soutěžní fotografie na facebookový profil z důvodu technického připojení k síti či z jakéhokoli jiného důvodu.

4.7  V případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí, že soutěžní fotografie byly nahrány na soutěžní facebookový profil v rozporu s pravidly soutěže a bez příslušných souhlasů zákonných zástupců nezletilého soutěžícího či bez souhlasu třetích osob zobrazených na soutěžní fotografii, soutěžní fotografii bez jakékoliv náhrady z profilu odstraní a soutěžícího ze soutěže vyloučí.

5 ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

5.1 O své výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím potvrzující zprávy v síti Facebook odeslané na soutěžní profil, z něhož byla nahrána soutěžní fotografie. Výherce výhry je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení potvrzující zprávy odeslat zprávu prostřednictvím sítě Facebook na profil Bytové parfémy, která bude obsahovat jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo a adresu. To i pro případ, že se jméno soutěžícího neshoduje s názvem (přezdívkou) jeho profilu, ze kterého soutěžil.

5.2 Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými subjekty či okolnostmi (např. nedoručením ze strany České pošty či jiného doručovatele apod). Výhra bude zaslána do 1 měsíce ode dne, kdy soutěžící odešle zprávu dle bodu 5.1 pravidel. V případě, že výherce udá adresu chybnou či neexistující, nebo neodešle zprávu dle bodu 5.1., popřípadě si výhru po oznámení nevyzvedne, zaniká mu tím nárok na výhru, jakož i další nárok na jakoukoliv jinou kompenzaci.

5.3 Nesplní-li výherce včas a řádně podmínky soutěže, zejména pak podmínky dle bodu 5.1, je takový výherce ze soutěže vyloučen, jeho nárok na výhru zaniká a výhru získává ten soutěžící, jehož soutěžní fotografie se umístila jako další v pořadí.

6 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

6.1 Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.

6.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, pravidla soutěže změnit anebo soutěž zrušit bez jakékoliv náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách soutěže www.bytove-parfemy.cz.


« Zpět na články