Během letních prázdnin jsou kamenné prodejny otevřeny od 10:00 do 17:00.

Při objednávce nad 1500 Kč je doprava ZDARMA.

Zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

vezměte laskavě na vědomí, že při poskytování našich služeb zpracováváme v pozici správce Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu nutném pro splněním našich smluvních a zákonných povinností. V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároků budeme tyto Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem zpracovávat též z titulu tzv. oprávnéného zájmu.

Můžeme Vás však ujistit, že bezpečnost Vašich údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme za naši prioritu. Nejedná-li se o zpracování založené na speciálním souhlasu, Vaše údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude docházet vždy pouze po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po přiměřenou dobu od skončení poskytování našich služeb.

Zpracování osobních údajů

Na základě plnění smlouvy, tedy zejména úplatného poskytnutí našich produktů či služeb Vám, dále i na základě služeb souvisejících, jako zejména plnění při případném uplatňování práv z vadného plnění (reklamace), eventuálně např. poskytování údržby či servisu z naší strany (pokud je toto pro váš případ relevantní), zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje. Bez těchto údajů bychom Vám naši službu či produkt nebyli schopni poskytnout, a ani bychom nebyli schopni splnit naše povinnosti ukládáne zákonem. Na základě našich oprávněných zájmů na zlepšování našich služeb Vám budeme na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu dále zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb, obdobných těm, které jsme Vám již poskytli. Poskytnutí Vaší e-mailové adresy za těmito účely však není povinné, pokud v budoucnu změníte názor, můžete proti tomuto způsobu zpracování kdykoliv vznést námitku. V takovém případě se zpracováním bez dalšího přestaneme.

S ohledem na to, že v rámci naší činnosti realizujeme i různé věrnostní akce za účelem toho, aby byly jejich účastníkům poskytovány rozličné výhody v podobě slev či poskytování dárků, je možné, že vyjma výše uvedených kontaktních údajů budeme na základě přihlášky do této akce zpracovávat i Vaše další osobní údaje (např. obchodní preference, věk, vzdálenost bydliště od provozovny, údaje o rodině, vzdělání, majetkové poměry atd.), případně monitorovat Vaše nákupy u nás. Konkrétní podrobnosti takovéto akce, a to včetně podmínek udělení Vašich osobních údajů a účelu, budou však vždy specifikovány ve všeobecných podmínkách a pravidlech dané věrnostní akce. Pakliže se někdy zúčastníte naší spotřebitelské soutěže, naleznete odpověď na veškeré aspekty zpracování Vašich osobních údajů v rámci dané soutěže v jejich obecných podmínkách.

V přímé souvislosti s naší obchodní činností předáváme Vaše osobní údaje níže uvedeným subjektům:

Subjekt, kterému jsou osobní údaje klientů předávány:

Účel, za kterým jsou osobní údaje klientů tomuto subjektu předávány:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266

dodání výhry

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 110 00, IČ: 47114983

dodání výhry

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190 00, IČ: 28408306

dodání výhry

Základní práva zákazníka související se zpracováním

Rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám svědčí následující práva:

• právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů

• právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů

• právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno

• právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, jimž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů

• právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

Všechna zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Rádi vám také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů.

V Brně dne 24. 5. 2018

Správce údajů: ARIA PURA s.r.o.

IČ: 25598651

Sídlo: Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

E-mail: info@ariapura.cz
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Prodávající:

Název společnosti

ARIA PURA s.r.o.

Adresa

Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

25598651

Krajský soud v Brně C 37002

Kupující:

Kupující tímto ve smyslu dotčených předpisů

Jméno a příjmení klienta:

Bydliště:

Datum narození:

Zástupce (např. opatrovník):

ODVOLÁVÁ SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) v celém rozsahu

B) v rozsahu

Vyberte variantu A v případě, že máte v úmyslu odvolat souhlas v celém rozsahu. Pokud označíte variantu B, tak prosím současně uveďte, v jakém rozsahu souhlas odvoláváte.

Poučení: Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů mající jiný právní základ než udělení souhlasu.

V____________ dne __________________ __________________________

 
 

Dokument je možné stáhnout zde: Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Ustanovení upravující osobní údaje

Spotřebitelská soutěž

Účastník bere na vědomí, že při jeho účasti v soutěži bude pořadatel shromažďovat, uchovávat a zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje. Tyto údaje využije pořadatel k evidenci řádně přihlášených účastníků soutěže a k jejich následnému kontaktování v případě výhry účastníka. Dále bere účastník na vědomí, že vedle kontaktních údajů bude pořadatel zpracovávat i veškeré osobní údaje, které v souvislosti s účastí v soutěži pořadateli poskytl a jež vyplývají z podstaty soutěže, a to vždy výlučně za účelem realizace této soutěže.

Účastník rovněž bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v uvedeném rozsahu zpracovávány prostřednictvím těchto dalších zpracovatelů:

Subjekt, kterému jsou osobní údaje účastníků předávány:

Účel, za kterým jsou osobní údaje účastníků tomuto subjektu předávány:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135,

Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266

dodání výhry

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1,

110 00, IČ: 47114983

dodání výhry

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190

00, IČ: 28408306

dodání výhry

Zasílá-li účastník v průběhu soutěže společně se svými údaji i osobní údaje třetích osob, zaručuje se, že k tomuto nakládání mu svědčí náležitý právní titul.

Na základě pořadatelových oprávněných zájmů na zlepšování jeho služeb je dále pořadatel oprávněn na účastníkovi poskytnutou e-mailovou adresu zasílat jak v průběhu soutěže, tak i po jejím skončení obchodní sdělení týkající se produktů či služeb pořadatele, které přímo souvisejí s realizovanou soutěží. Poskytnutí e-mailové adresy za těmito účely však není povinné, pokud účastník tak v budoucnu změní názor, je oprávněn proti tomuto způsobu zpracování kdykoliv vznést námitku. V takovém případě se pořadatel zavazuje s takovým zpracováním bez dalšího přestat.

Účastníkovi v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci soutěže svědčí tato základní práva:

• právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a příjemcích osobních údajů

• právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů

• právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno

• právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;

• právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

V případě pochybností o dodržování povinností pořadatelem se účastník může obrátit dále na spisakova@ariapura.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.


 

Dokument je možné stáhnout zde: Ustanovení upravující osobní údaje, Spotřebitelská soutěž