Při objednávce nad 1500 Kč je doprava ZDARMA.

Podmínky používání stránek

Obecná ustanovení:

Provozovatelem těchto internetových stránek je:

Jméno

ARIA PURA s.r.o.

Adresa

Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

25598651

Krajský soud v Brně C 37002

(dále jen „provozovatel“).

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu textu stránek. Co se týče zbylého obsahu stránek, tj. jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách jedná se o zakoupený template, a práva k němu se tak řídí samostatnou smlouvou mezi provozovatelem a vlastníkem a/nebo správcem tohoto template.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

• zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu těchto internetových stránek nebo je jinak zneužívat

• zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů

• využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv

• zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy

• vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,

• pokoušet se získat přístup k těm částem těchto stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,

• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto internetových stránek.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto internetových stránek.

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

• můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat

• nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky

• nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem

• nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách

• webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu; a

• webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Zpracování osobních údajů

Přístup na stránky https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.